Villkor för sökande

 1. Genom att skicka in en ansökan anses du ha läst och accepterat fondens riktlinjer och dessa villkor. ChangeX.org förbehåller sig rätten att diskvalificera alla bidrag som inte överensstämmer med fondens riktlinjer och villkor.
 2. Vid omständigheter som påverkar fonden utanför ChangeX kontroll, förbehåller sig ChangeX rätten att avbryta eller ändra fonden eller dessa villkor när som helst. ChangeX kommer dock att göra allt för att undvika att orsaka onödig besvikelse hos sökande där en sådan åtgärd anses nödvändig.
 3. Om du beviljas finansiering samtycker du till att ChangeX, finansieringspartnern och den sociala innovatören bakom den projektidé du använder, får använda ditt namn, bild och plats för rimliga och relaterade marknadsföringsändamål. Du samtycker vidare till att delta i all rimlig publicitet som krävs av ChangeX eller finansieringspartnern. Alla motiveringar, beskrivningar av ditt projekt och uppdateringar som du lägger upp på din ChangeX-projektsida kan användas för rimliga och relaterade marknadsföringsändamål av både ChangeX, finansieringspartnern och den sociala innovatören bakom den projektidé du använder. Detta inkluderar nyhetsbrev, sociala medier, blogginlägg och annat marknadsföringsmaterial.
 4. Din ansökan och allt medföljande material som skickas till ChangeX (t.ex. motiveringar, grupp- eller projektbilder, handlingsplaner) tillhör ChangeX vid mottagandet och får användas av finansieringspartnern för alla rimliga och relaterade marknadsföringsändamål.
 5. Alla bilder eller videor som delas på ChangeX måste uppfylla våra kriterier:
  • Föräldrars/vårdnadshavares samtycke måste inhämtas för alla bilder eller videor som innehåller barn, och alla bilder som laddas upp till ChangeX kommer av ChangeX att förutsättas ha föräldrars/vårdnadshavares samtycke. Enskilda barn får inte identifieras med namn på ChangeX webbplats.
  • Du har tillstånd från alla personer som förekommer i en bild eller video att dela deras bild eller visa dem i videon.
  • Du äger bilden/videon ELLER så har du fått fotografens/videofilmarens tillstånd att dela den med ChangeX och våra partners.
  • Du har rättigheterna/lämpliga tillstånd för all musik som används i din video.
  • Om vi behöver kontrollera något av ovanstående kommer du att kunna bevisa att du har de nödvändiga tillstånden tillhands.
 6. Genom att ansöka till denna fond är du medveten om att du:
  • Godkänner att all personlig information som du tillhandahåller i samband med din ansökan endast får innehas och användas av ChangeX och eventuella stödjande partner för att administrera fonden och för alla andra ändamål som du uttryckligen har samtyckt till;
  • Förstår att du kan återkalla sådant samtycke när som helst genom att kontakta ChangeX på [email protected]
  • Anses ha läst, förstått och accepterat ChangeX sekretesspolicy, en kopia av vilken finns på https://www.changex.org/ie/sites/privacy.
 7. I den mån det är tillåtet enligt lag kommer ChangeX inte under några omständigheter att vara ansvarig eller skyldig att kompensera sökande eller acceptera något ansvar för förlust, skada, personskada eller dödsfall som uppstår till följd av deltagande i fonden, förutom om det orsakas av försumlighet från ChangeX eller dess anställda.
 8. Inget i dessa villkor ska begränsa eller utesluta dess ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av dess försumlighet eller för bedrägeri (inklusive, men inte begränsat till, bedräglig felaktig framställning) eller för det som inte lagligen kan uteslutas.
 9. Ingenting i dessa villkor ska påverka den tilldelade kontraktsinnehavarens lagstadgade rättigheter.
 10. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en behörig myndighet anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor inte att påverkas och kommer att förbli giltiga.
 11. Ingenting i dessa villkor ger någon tredje part några rättigheter på grund av regeln om avtalsbundenhet.
 12. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Republiken Irland. Alla tvister som uppstår enligt dessa villkor (oavsett om sådana tvister eller frågor är avtalsenliga eller icke-avtalsenliga till sin natur, såsom skadeståndsanspråk, för brott mot lag eller förordning eller på annat sätt) ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Republiken Irland.

Klicka på pilen ovan för att läsa de allmänna villkoren för sökande innan du påbörjar ditt projekt och läs sedan de landspecifika villkoren och villkoren för fondpartner tillsammans med riktlinjerna för utmaningar nedan.

Landspecifika villkor

Om du planerar att genomföra projektet i något av nedanstående länder, läs de relaterade villkoren.

Brasilien

TILL TILLSTÅND ATT ANVÄNDA FOTOGRAFI, VIDEO, BILD OCH RÖST
Genom att skicka in en ansökan godkänner och tillåter jag ("Upphovsmannen") att "ChangeX, ett företag baserat i Dublin, Irland, dess dotterbolag, dess anställda, agenter och representanter, och alla företag som är relaterade till utvecklingen av fonden ("Projektet"), använder min fotografering, video, bild, namn, biografiska uppgifter, åsikter och röst enligt följande regler och villkor:
 1. Upphovsmannen godkänner användning och utlämnande av fotografier och videor ("Innehåll") som delas med ChangeX eller tas under projektets gång, enligt ChangeX godtycke, inklusive men inte begränsat till: (i) producera och reproducera projektinnehållet och dess sammanfattningar, utdrag eller delar, helt eller delvis, för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, på alla språk, utan tidsbegränsning, i alla typer av media, samt fixera dem på alla typer av materialstöd och grafiska media i allmänhet, samt lagra dem i alla typer av elektroniska eller fysiska databaser i Brasilien eller utomlands; (ii) främja varumärkeslicensiering, reklam och marknadsföringsaktiviteter genom alla kommunikationsmedel, såsom internet, tidningar, tidskrifter, TV, radio eller telefoni, fast eller mobil, samt använda det för produktion av marknadsföringsmaterial i alla typer av media, inklusive tryckt och digitalt material, för alla ändamål; och (iii) förhandla med tredje part om användning, produktion, tilldelning, marknadsföring, beviljande och/eller licensiering av innehållet eller delar av innehållet, på kommersiell eller gratis basis, efter eget godtycke, samt med full autonomi att bestämma alla detaljer relaterade till sådan användning, produktion, tilldelning, marknadsföring, beviljande och/eller licensiering, inklusive, utan begränsning, finansiella villkor, och upphovsmannen har inget att kräva angående utnyttjandet av innehållet och alla kontrakt som ingåtts av ChangeX, oavsett dess villkor.
 2. Upphovsmannen bekräftar och samtycker till att (i) ingen av formerna för användning av det material som produceras eller tas emot av ChangeX är begränsad i fråga om tid, utrymme eller frekvens för överföring, visning eller reproduktion av materialet och/eller någon av de rättigheter som tilldelas häri, och ingen ytterligare ersättning ska betalas till upphovsmannen; (ii) ChangeX kan, själv eller genom någon utgivare, märke eller tredje part, göra klipp, redigeringar, synkroniseringar, kombinationer och använda alla andra tekniska resurser som är nödvändiga för användningen av innehållet; (iii) efter ChangeX eget godtycke kan innehållet tilldelas och överföras av ChangeX till någon tredje part
 3. Upphovsmannen tillåter frivilligt och uttryckligen ChangeX, dess dotterbolag och närstående bolag, dess anställda, agenter och representanter, och alla företag som är relaterade till projektet, att använda hens bild, namn, biografiska uppgifter, åsikter och röst, om tillämpligt, kostnadsfritt och utan begränsning vad gäller antalet infogningar och reproduktioner, exponeringstid, exponeringsmiljö, inkludering i databaser och skanning, för institutionella eller kommersiella ändamål, i enlighet med de användningsmöjligheter som beskrivs i punkt 1.
 4. Upphovsmannen garanterar att de har erhållit alla nödvändiga tillstånd relaterade till innehållet, inklusive tillstånd att använda bild, namn, biografiska uppgifter, åsikter och röst för tredje parter som porträtteras i innehållet, inklusive barn och ungdomar
 5. .
 6. Upphovsmannen garanterar att innehållet inte gör intrång i tredje parts rättigheter och åtar sig att hålla ChangeX skadeslöst för eventuella anspråk eller klagomål från tredje part, inklusive kostnader, domar, avgifter och andra utgifter som uppkommer i sådana anspråk.
 7. Upphovsmannen bekräftar att ChangeX inte har någon skyldighet att övervaka, utvärdera eller intyga frånvaron av kränkningar av tredje parts rättigheter i samband med de foton och videor som delas av upphovsmannen.
 8. Innehållet och den bild, namn, biografiska data, åsikter och röst som godkänns häri får inte användas på ett sätt som strider mot moral, goda seder och/eller allmän ordning.
 9. Detta tillstånd beviljas på exklusiv, definitiv och oåterkallelig basis, utan några begränsningar av något slag när det gäller användningsform, redigering, spridning, offentliggörande och/eller distribution, inom och utanför Förbundsrepubliken Brasiliens territorium.
 10. Genom att skicka in en ansökan och godkänna detta tillstånd bekräftar upphovsmannen att detta tillstånd inte utgör något löfte eller någon garanti för att innehållet kommer att användas eller att de på något sätt kommer att delta i projektet
 11. .
 12. Genom denna auktorisation förbinder sig upphovsmannen också att deras efterträdare, släktingar, arvingar eller tredje parter som är relaterade till dem, i någon kapacitet, till fullo respekterar de villkor som anges häri.

Colombia

Genom att acceptera dessa villkor intygar jag att jag är en person över 18 år och att jag inte lider av någon särskild juridisk oförmåga;

OCH/ELLER

Genom att acceptera dessa villkor intygar jag att jag är en juridisk representant för företaget eller att jag är vederbörligen bemyndigad och behörig att utföra juridiska handlingar på uppdrag av företaget inför tredje part.

Mexiko

 1. Genom att godkänna dessa villkor garanterar du att du har utfört alla bolagsrättsliga handlingar, erhållit alla nödvändiga bolagsrättsliga och andra tillämpliga tillstånd samt uppfyllt alla tillämpliga rättsliga krav som krävs för att godkänna dessa villkor. Du intygar vidare att: (i) det inte finns några rättsliga eller andra hinder för dig att delta i processen för att anskaffa medel från ChangeX, samt att erhålla och tillämpa dessa; och (ii) din efterlevnad av dessa villkor, samt utförandet och uppfyllandet av alla handlingar som härrör från dem inte bryter mot era stadgar - om tillämpligt -, lag, dekret, förordning, cirkulär, pris, order, någon dom som är tillämplig på dig eller någon bestämmelse i någon lag, kontrakt, avtal eller annan avtalsbestämmelse som du är en part till eller som är tillämplig på dig.
 2. Inget anställningsförhållande/icke-association. Sökanden och ChangeX samtycker och erkänner härmed att det inte finns och inte kommer att finnas något anställningsförhållande mellan dem, mellan ChangeX arbetstagare och Sökanden, eller mellan Sökandens arbetstagare och ChangeX. Sökanden och ChangeX förklarar att de är helt oberoende, varför det inte finns någon koppling eller något förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare mellan dem, inte heller någon form av samhälle, förening, joint venture, mandat, representation, agentur, konsortium, gemensamt ansvar, arbetsförhållande eller något annat liknande förhållande, eller mellan någon av dem och den andras leverantörer och/eller underentreprenörer. I sådana fall är det underförstått att Change X och den sökande kommer att vara självständigt ansvariga parter för betalning av löner, juridiska förmåner, bidrag, skatter, rättigheter och alla typer av skyldigheter som föreskrivs i lag, med avseende på deras motsvarande arbetstagare.
 3. Föräldrars/vårdnadshavares samtycke måste inhämtas för alla bilder eller videor med barn, och alla bilder som laddas upp till ChangeX kommer av ChangeX att förutsättas ha föräldrars/vårdnadshavares samtycke. Enskilda barn ska inte identifieras med namn på ChangeX webbplats. Oaktat det föregående måste samtycke från den minderåriga eller oförmögna personens förälder eller förmyndare inhämtas genom ett integritetsmeddelande och ett avtalsformulär för godkännande. Du måste se till att alla föräldrar eller förmyndare har undertecknat formuläret Appearance Release för minderåriga som finns här.
 4. Du måste se till att alla vuxna som förekommer i någon bild har undertecknat formuläret för godkännande här.
 5. Den sökande och ChangeX kommer var och en på egen bekostnad att åta sig de civila, skattemässiga, administrativa, rättsliga och alla andra skyldigheter och ansvar som var och en kan ha, som härrör från dessa villkor, från deltagandet av medlen och/eller genomförandet och verkställandet av projekten. I detta avseende samtycker sökanden till att ersätta och hålla ChangeX, dess dotterbolag och/eller närstående bolag samt dess respektive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda skadeslösa från alla krav från tredje part och/eller en statlig myndighet som härrör från eller är relaterade till åtgärder eller försummelser av sökanden och/eller dess respektive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda och ersätta och hålla ChangeX, dess dotterbolag och/eller närstående bolag samt dess respektive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda skadeslösa från alla skador, fordringar, krav, klagomål, böter, sanktioner eller krav som härrör från eller är en följd av: (i) den sökandes underlåtenhet att uppfylla någon av de skyldigheter som följer av dessa villkor; (ii) falskheten eller felaktigheten i något av de uttalanden som gjorts av den sökande; och (iii) alla krav av något slag inklusive men inte begränsat till civil, administrativ, reglerande, skatt, arbete och/eller någon annan natur; det förstås dock att den sökande inte ska vara skyldig att ersätta ChangeX för skador, fordringar, krav, klagomål, böter, sanktioner eller krav som härrör från eller är resultatet av ChangeX avsiktliga fel eller grov vårdslöshet.
 6. Den sökande åtar sig att erhålla, bearbeta, förnya, begära och vid varje tidpunkt ha alla licenser, tillstånd, auktoriseringar och/eller koncessioner hos alla behöriga statliga myndigheter som kan vara nödvändiga för att använda och tillämpa medlen och genomföra det projekt som ska utvecklas. På samma sätt är sökande skyldig att lämna in alla anslag, ansökningar och/eller anmälningar som kan vara nödvändiga för samma ändamål, till alla statliga myndigheter. I allmänhet samtycker den sökande till att följa den tillämpliga rättsliga ramen; erkänner i denna handling att ChangeX endast tillhandahåller resurser för genomförandet av projekten, utan att förvärva eller åta sig någon typ av ansvar för utveckling och genomförande av detsamma, vilket ska vara den sökandes enda och exklusiva ansvar.
 7. Genom att ansöka till denna fond
  • samtycker du till att alltid och på egen bekostnad följa tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter som innehas av enskilda personer. Om du samlar in personuppgifter från någon fysisk person som är involverad i utvecklingen av projektet (inklusive, utan begränsning, någon anställd eller ombud för den sökande eller någon tredje part fysisk person) och/eller som är mottagare av samma, måste du få samtycke från sådana personer och informera dem om motsvarande integritetsmeddelande. För sådana ändamål måste du använda formuläret för integritetsmeddelande och tillståndsavtal som finns här. Om du redan har ett integritetsmeddelande som är tillämpligt på de syften som är relaterade till projektet, samtycker du till att kontrollera att meddelandet alltid har alla de element som beskrivs i det länkade formatet för integritetsmeddelande och i tillståndsavtalet; i synnerhet måste det överväga överföring av personuppgifter, inklusive samtycke från ägaren för sådan överföring. Under alla omständigheter är du skyldig att meddela ChangeX om integritetsmeddelandet och de syften som ägaren av personuppgifterna har använt dem för;
  • samtycker till att ChangeX International är och ska vara den enda och exklusiva ägaren av alla rättigheter, titlar och intressen i och till: (i) utveckling, genomförande, deltagande och tillämpning av resurser och stöd för att förverkliga de projekt som ChangeX genomför; (ii) filmning, inspelning och fotografier som gjorts och erhållits (av mig eller någon annan tredje part) i förhållande till, och i samband med, ChangeX projekt som ChangeX genomför (inklusive alla filmer, fotografier och andra inspelningar, inklusive kasserat material och bakom-kulisserna-material); och (iii) all information - inklusive information som identifierar en individ, såsom namn, bild, utseende, röst, biografisk, professionell och personlig information, signatur, andra personliga egenskaper, privat information - och/eller allt material som erhållits och/eller skapats av mig och/eller av tredje part i samband med de projekt som ChangeX genomför, inklusive alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter däri, under den längsta period som tillåts enligt lag och i hela världen. Jag åtar mig härmed att vidta alla sådana handlingar och åtgärder som från tid till annan kan vara nödvändiga för att skydda, respektera, skydda och genomdriva den rätt som jag erkänner att ChangeX har; inklusive, men inte begränsat till, tilldelning, överföring, avstående och/eller återkallande av någon titel eller rättigheter från tid till annan som jag kan ha rätt till och som kan vara nödvändiga för sådana ändamål och bekräftelsen att inget ytterligare vederlag är skyldigt mig i samband med sådana åtgärder eller i någon annan kapacitet. På samma sätt åtar jag mig att utföra de åtgärder som är nödvändiga och som motsvarar mig för att få de personer som är involverade i genomförandet av projekten att erkänna den rättighet som Change X har.

Villkor förfondpartner

Vissa av våra fondpartner har ytterligare villkor kopplade till sin finansiering. Se till att läsa dessa innan du startar ditt projekt.

LEGO Foundation

 • Politiska personer och/eller politiska organisationer är inte berättigade att ansöka.
 • Religiösa personer och/eller religiösa organisationer är behöriga att ansöka så länge projekten inkluderar alla medlemmar i samhället oavsett religiös övertygelse eller brist på sådan.
 • Sökande individer måste tillhandahålla ett utdrag från ditt belastningsregister eller motsvarande. Sökande organisationer måste tillhandahålla registrering av den juridiska personen.

AWS

Om du beviljas finansiering bekräftar du genom att acceptera denna finansiering att ditt mottagande av finansieringen varken är förbjudet eller oförenligt med några tillämpliga lagar, förordningar eller bindande order, inklusive tillämpliga etik- eller upphandlingsregler eller policyer, ditt mottagande kommer inte att skapa en intressekonflikt för [Amazon Web Services, Inc. ("AWS")] eller dess dotterbolag, och det finns inga pågående konkurrensutsatta molninfrastrukturupphandlingar för vilka ditt mottagande av denna förmån kan förhindra AWS eller dess dotterbolag från att delta i tävlingen.

Genom att erbjuda dig denna finansiering har varken AWS eller dess dotterbolag några förväntningar på gynnsam eller annan fördelaktig behandling, och vårt stöd är inte avsett att belöna eller påverka någon affärsverksamhet eller konkurrerande bud och erbjuds oberoende av någon tidigare, nuvarande eller framtida kommersiell transaktion.

Microsoft

Om du beviljas finansiering samtycker du till att följa följande Microsoft-policyer:

 • Antidiskriminering: Microsoft anser inte att en ideell organisation är berättigad att ta emot välgörenhetsdonationer från företaget om den har en policy eller ett uppdrag att diskriminera vid anställning, ersättning, befordran, uppsägning, pensionering, utbildning, program och/eller tjänster baserat på etnicitet, hudfärg, kön, nationellt ursprung, religion, ålder, funktionshinder, könsidentitet eller uttryck, civilstånd, graviditet, sexuell läggning, politisk tillhörighet, fackligt medlemskap eller veteranstatus. Det enda undantaget från denna policy är för religiösa organisationer som är undantagna från lagar som förbjuder sådan diskriminering. Den religiösa organisationen måste tillhandahålla ett intyg om att "Min organisation är en religiös organisation som är undantagen från lagar som annars förbjuder sådan diskriminering."
 • Pålitliga representanter

Accenture

För att undvika tvivel har Accenture inget ansvar gentemot någon part i samband med någon ansökan, finansiering eller projekt och är inte en part i något avtal med den sökande.

Anmärkning från ChangeX: När det finns två fonder som är aktiva i din region, där medel riktas till samma idéer och samma region men från olika finansieringspartners, kommer du att tilldelas medel baserat på tillgängliga medel för den idé du väljer. Om det inte finns någon finansiering tillgänglig för den idé du väljer under en fond kommer vi automatiskt att försöka hitta finansiering för dig under den andra fonden, i detta fall kan finansieringspartnern ändras under ansökningsprocessen.

Riktlinjer för utmaningen

Vad är syftet med den finansiering som finns tillgänglig på ChangeX?

Alla fonder på ChangeX syftar till att stödja befintliga grupper och/eller individer (när de bildar ett team) att antingen starta ett nytt projekt från ett urval av tillgängliga projekt eller att utveckla ett befintligt projekt, med det yttersta målet att förbättra livskvaliteten för lokalsamhällen.

Sökande väljer det projekt de vill starta baserat på deras lokalsamhälles behov, från en portfölj av idéer på ChangeX-webbplatsen, eller alternativt skickar in en ansökan för ett befintligt projekt som uppfyller de kriterier som beskrivs.

Alla projekt ska hanteras på ett inkluderande och välkomnande sätt och alla evenemang som anordnas som en del av ditt projekt ska följa alla relevanta folkhälsoråd.

Kriterier

Följande kriterier måste uppfyllas av alla sökande:

 • Projektet måste ligga i linje med minst ett av fondens teman.
 • Projekten måste äga rum på den plats där finansieringen är tillgänglig.
 • Om du ansöker om ett bidrag på mer än 6 000 euro (eller motsvarande) måste den sökande vara en registrerad välgörenhetsorganisation i det land där de
 • är verksamma.
 • Sökande måste vara minst 18 år eller ha tillstånd från en vårdnadshavare för att ansöka om finansiering.

Datum för fonden

Se fondens sida för information om när fonden tar emot ansökningar, inklusive öppningsdatum, stängningsdatum och datum för besked när sökande kommer att informeras om de har tilldelats finansiering eller inte.

Vad kan finansieringen användas till?

Finansieringen kan användas för att täcka direkta kostnader i samband med inrättandet eller underhållet av det nya eller befintliga projektet. Medlen kan till exempel användas för hyra av lokaler, försäkringsavgifter, frön och planteringsmaterial, verktyg, utbildningsavgifter eller annat material som du kan behövas för ett projekt som gynnar ditt lokalsamhälle.

ChangeX ska inte hållas ansvarig för att ersätta eventuella kostnader som uppstår för sökande innan ChangeX har frigjort medel.

I undantagsfall kan sökande söka skriftligt godkännande från ChangeX för att ådra sig kostnader innan medlen frigörs. Skriftligt godkännande kommer att beviljas efter ChangeX eget godtycke. Betalningar kommer endast att göras om ChangeX finner att alla relevanta krav är uppfyllda.

Eventuella skattekonsekvenser, rapporteringskrav och samtycken från tredje part är helt och hållet finansieringsmottagarens ansvar.

Vad får finansieringen inte användas till?

Finansiering får inte användas för att främja eller delta i kriminella våldshandlingar, terrorism, hatbrott, förstörelse av någon stat eller diskriminering på grund av etnicitet, nationellt ursprung, religion, militär status eller veteranstatus, funktionshinder, kön, ålder, könsidentitet eller sexuell läggning, eller stöd till någon enhet som deltar i dessa aktiviteter.

Fonden kan inte användas för att täcka kostnader för arbete som redan har utförts och kan inte användas för något som inte är relaterat till inrättandet och underhållet av det nya eller befintliga samhällsprojektet.

Fonden får inte användas för att främja religiösa ändamål, icke-vinstdrivande verksamhet, sponsring eller insamlingsevenemang. Pengarna får inte användas som betalning till gruppmedlemmar för deras arbete med projektet.

Rapporteringskrav och finansiering

I utbyte mot eventuell finansiering måste du dela resultaten av ditt nya projekt med ChangeX.

Den finansiering som tilldelas ditt nya projekt är uppdelad i två steg. Den första utbetalningen görs efter att du har klarat av en 30-dagarsutmaning på ChangeX webbplats. För individer eller organisationer som väljer att replikera ett av de tillgängliga projektidéerna på ChangeX webbplats, görs flera steg under 30-dagarsutmaningen för att visa att du eller din organisation har engagemang och förmågan att starta eller utöka projektet. Dessa steg inkluderar att boka ett samtal med en ChangeX-teammedlem, anordna ett projektgruppsmöte, dela ett foto från projektgruppsmötet och tillhandahålla en projektplanering om vad ni kommer att spendera finansieringen på, era nästa steg som projektgrupp och hur ni hoppas att projektet i slutändan kommer att gynna ert lokalsamhälle. För personer eller organisationer som väljs ut för att få finansiering för att utveckla ett befintligt projekt kräver 30-dagarsutmaningen endast att ni delar ett projektgruppsfoto och laddar upp en uppdatering om ert projekt efter att ni har meddelats att ni har beviljats finansiering och innan ni får den första betalningen.

Den andra utbetalningen görs efter att du har fyllt i en rapportenkät som visar resultaten av ert projekt.

Rapportenkät kommer att finnas tillgänglig på er projektsida på ChangeX plattform från och med två månader efter att ni ansökte om att starta projektet. Du kommer att få påminnelser via e-post om att fylla i undersökningen och har upp till sex månader på dig att fylla i den efter det att du ursprungligen ansökte. Du kommer att bli ombedd att svara på frågor såsom antalet personer som gynnats av ert projekt, samt specifika frågor relaterade till den projektidé du har startat. I det här skedet kommer du också att behöva dela foton som visar att ditt projekt är igång och har haft en inverkan. Dessa foton ska visa din projektgrupp under aktiviteter/arbete och bör helst tas vid alla viktiga händelser, till exempel: planteringsevenemang, utbildningar, workshops eller planeringsmöten, och bör innehålla så många personr som möjligt från din projektgrupp och andra personer i ert lokalsamhälle som gynnas av projektet.

Det är mycket viktigt att du sparar alla kvitton och utdrag över hur eventuell finansiering som du beviljats spenderas eftersom ChangeX kommer att samla in och granska dessa kvitton innan den andra delen av finansieringen frigörs.

Om kvitton inte kan uppvisas, om det visar sig att finansieringen har använts till andra kostnader än de som är relaterade till inrättandet eller underhållet av det nya samhällsprojektet, eller om projektet inte har uppfyllt kraven i den ursprungliga projektplanen, kommer inga ytterligare medel att tilldelas detta projekt och ChangeX förbehåller sig rätten att återkräva de medel som redan har delats ut. Den sökande kommer på obestämd tid inte att vara berättigad att ansöka om ytterligare bidrag genom ChangeX.

Flera ansökningar

Varje individ är endast berättigad att lämna in en ansökan för att få finansiering för att starta en projektidé i ChangeX portfölj av idéer och en öppen bidragsansökan. Befintliga samhällsgrupper kan ansöka om och få finansiering för att starta upp till tre olika projektidéer i ChangeX portfölj av idéer om varje ansökan och projektrapport lämnas in och leds av olika medlemmar inom organisationen. Projekt som äger rum på samma plats måste vara olika och komplettera varandra.

Familj

Familj och nära släktingar till ChangeX-anställda eller till fondens stödjande partner är inte berättigade att ansöka om finansiering.

Hur du ansöker

När du har försäkrat dig om att du uppfyller alla kriterier ovan kan du gå till fondsidan och välja ett av två alternativ: antingen en favoritidé från portföljen med beprövade projektidéer och registrera dig för att starta den, eller om du redan arbetar med ett projekt i ditt samhälle som du vill utveckla, välja alternativet att skicka in en öppen bidragsansökan. Hur mycket pengar som finns tillgängligt för ditt projekt beror på vilken idé du väljer att starta. Finansieringsbeloppen varierar i allmänhet mellan 500 och 5 000 USD för de beprövade projektidéerna i ChangeX portfölj (det tillgängliga finansieringsbeloppet för projektidén finns på dess webbsidan; finansieringsbeloppen anpassas till kostnaden för att starta varje projekt). För ett eget, befintliga samhällsprojekt finns det tre tillgängliga finansieringsbelopp: 1 000, 5 000 eller 10 000 USD, beroende på behov. När du har fyllt i ansökningsformuläret för något av alternativen kommer finansiering att reserveras och en egen sida på ChangeX-plattformen skapas. Där genomför du ett antal enkla steg för att få tillgång till den reserverade finansieringen. Du kommer att kunna få tillgång till finansieringen i 2 betalningar; den första betalningen låses upp när du har slutfört 30-dagarsutmaningen och den andra när dina projektresultat har rapporterats in. Om du inte slutför 30-dagarsutmaningen inom den tilldelade tidsperioden (30 dagar från registreringen) kommer din finansiering att omfördelas till en annan grupp och kommer inte längre att vara tillgänglig för dig.

För att kunna ta emot finansieringen måste du ha ett bankkonto.

När du har låst upp din finansiering kommer du att bli ombedd att ange dina bankuppgifter på ChangeX webbplats för att underlätta banköverföringen. I vissa fall kommer du att bli ombedd att tillhandahålla en skannad kopia av ditt körkort eller pass för ytterligare verifieringsändamål utöver dina bankuppgifter. ChangeX kommer inte att dela eller lagra några bankuppgifter eller körkorts- eller passuppgifter från den sökande; hela denna process hanteras av Stripe. Du kan läsa Stripes sekretesspolicy här: https://stripe.com/privacy.

När du har slutfört din utmaning och angett dina bankuppgifter kommer ChangeX att granska din ansökan för att se till att alla delar av utmaningen har uppnåtts. Betalningen görs om ansökan godkänns och överföringen tar i genomsnitt 4 arbetsdagar innan den når den sökandes bankkonto.

När den slutliga rapporten har skickats in kommer den också att granskas för att säkerställa att projektet är aktivt och att den andra delbetalningen av finansieringen är nödvändig.

Utbetalning sker därefter och tar i genomsnitt 4 arbetsdagar för överföringen att nå den sökandes bankkonto.

ChangeX bestämmer efter eget godtycke vilka sökande som godkänns, vad medlen kan användas till, rapporterings- och dokumentationskrav samt om de relevanta kriterierna för betalning har uppfyllts innan ett projekt godkänns. ChangeX kan begära ytterligare information och dokumentation som anses nödvändig, och kan ställa ytterligare krav eller kriterier under ansökningsprocessen eller under hela projektet.

Tillgängligt stöd

För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt nya projekt förser ChangeX dig med stöd, resurser och verktyg. Dessa inkluderar en 5-stegsguide för den idé du startar, en allmän guide för att starta projekt i ditt lokalsamhälle, ett samtal med en medlem av ChangeX-teamet (vilket är ett obligatoriskt steg i 30-dagarsutmaningen), stöd via e-post, en egen webbsida för att hantera din projektgrupp och tidigare projektberättelser för att ge information och inspiration.

Tillgänglighet

Om du behöver ytterligare stöd för att slutföra ansökningsprocessen eller få tillgång till resurser, vänligen kontakta [email protected] så gör vi allt vi kan för att hjälpa till.

Varifrån kommer denna finansiering?

Finansieringen tillhandahålls av olika partners till ChangeX. ChangeX är ensamt ansvarigt för förvaltningen av fonden, inklusive urvalet av sökande, startstöd, fonddistribution och spårning av effekter.

Dela ditt projekt med media eller på sociala medier

Vi uppmuntrar dig att dela uppdateringar om ditt samhällsprojekt med lokal media eller på sociala medier för att hitta människor som kan gå med och stödja ditt projekt, eller bara för att dela några positiva nyheter med ditt lokalsamhälle.

När du pratar med media ber vi dig att nämna varifrån du fått finansiering av ditt projekt. Du kan till exempel säga details

Projektet har möjliggjorts tack vare finansiering och stöd från ChangeX.

Läs mer om riktlinjerna och kriterierna för 30-dagarsutmaningen genom att klicka på pilen ovan.

Barnskyddspolicy

ChangeX Barnskyddspolicy

ChangeX engagerar sig indirekt med tusentals barn inom ramen för att stödja lokala samhällen att starta olika innovationer genom ChangeX-plattformen. ChangeX har åtagit sig att vidta nödvändiga åtgärder för att stödja skydd av barn. På ChangeX bryr vi oss om barns välbefinnande och säkerhet och erkänner vår grundläggande skyldighet att ta hand om de barn som vi direkt engagerar oss med, och vårt ansvar att se till att de projekt vi arbetar med, och de lokala organisationer som direkt engagerar sig med barn genom att starta projektidéer från ChangeX-plattformen, också är engagerade i denna skyldighet att tar hand om barn och är utrustade med den relevanta information som behövs för att göra det.

ChangeX har en nolltoleranspolicy för alla former av övergrepp mot barn. Personer som arbetar för eller är anslutna till ChangeX måste alltid behandla barn på ett anständigt och respektfullt sätt.

Omfattning av policyn för skydd av barn

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter definieras ett barn som en person under 18 år. Denna policy omfattar alla barn som vi arbetar med direkt och indirekt genom våra strategiska partner och lokala samhällen. Den omfattar även alla ungdomar under 18 år som arbetar eller samarbetar med ChangeX eller våra partners.

ChangeX verkar i olika geografiska sammanhang där idéer och lagstiftning som rör barn och skydd av barn varierar. ChangeX strävar efter att ge en positiv upplevelse för alla barn, och de måste behandlas med värdighet och respekt, oavsett var vi är verksamma.

Det är obligatoriskt att alla ChangeX-anställda och andra som agerar på uppdrag av ChangeX följer denna policy.

Barnmisshandel är oacceptabelt och alla ChangeX anställda och partners eller anslutna parter förväntas följa lagen.

ChangeX riktlinjer för skydd av barn

ChangeX personal, partners och andra personer som representerar ChangeX, samt sociala innovationsteam och lokala samhällsorganisationer som startar innovationer från ChangeX plattform, får aldrig:

 • slå eller på annat sätt fysiskt angripa eller fysiskt misshandla barn.
 • delta i sexuell aktivitet eller ha en sexuell relation med någon under 18 års ålder eller under samtyckesåldern i det land där verksamheten bedrivs. Att felaktigt tro på ett barns ålder är inte ett försvar.
 • utveckla relationer med barn som på något sätt kan anses vara utnyttjande eller kränkande.
 • agera på sätt som kan vara kränkande på något sätt eller som kan utsätta ett barn för risk för övergrepp.
 • använda språk, komma med förslag eller ge råd som är olämpliga, stötande eller kränkande
 • .
 • bete sig fysiskt på ett sätt som är olämpligt eller sexuellt provocerande
 • låta ett barn/flera barn som de arbetar med övernatta i sitt hem utan tillsyn om inte särskilda omständigheter föreligger och tillstånd har inhämtats från närmaste chef
 • sova i samma säng som ett barn som de arbetar med
 • sova i samma rum som ett barn som de arbetar med om inte särskilda omständigheter föreligger och tillstånd har inhämtats från närmaste chef
 • göra saker för barn av personlig karaktär som de själva kan göra
 • tolerera eller delta i barns beteende som är olagligt, osäkert eller kränkande
 • agera på sätt som är avsedda att skämma ut, förödmjuka, förringa eller nedvärdera barn, eller på annat sätt begå någon form av känslomässig misshandel
 • diskriminera, visa orättvis särbehandling eller gynna vissa barn på bekostnad av andra.
 • tillbringa överdrivet mycket tid ensam med barn på ett sätt som kan tolkas som olämpligt
 • utsätta ett barn för olämpliga bilder, filmer och webbplatser, inklusive pornografi och extremt våld.
 • försätta sig i en situation där de blir sårbara för anklagelser om olämpligt uppförande.

Detta är inte en uttömmande eller exklusiv lista. Personal, partners och andra representanter bör alltid undvika handlingar eller beteenden som kan göra det möjligt att ge en felaktig bild av ett beteende, utgöra dålig praxis eller potentiellt kränkande beteende.

ChangeX personal, partners och andra personer som representerar ChangeX, samt sociala innovationsteam och lokala samhällsorganisationer som startar innovationer från ChangeX plattform måste:

 • lyssna, värdera och respektera alla barn.
 • känna till den kultur där du arbetar och lämpligt beteende och språk runt barn.
 • lyssna på barn noggrant om ett barn har en oro
 • som anställd eller volontär driva projekt på ett säkert, roligt och positivt sätt
 • låta barn veta att du finns där för att hjälpa dem
.

Resurser

 1. Relevant utbildning om skydd av barn:
 2. För att rapportera misstänkta övergrepp mot barn kan du fylla i ett formulär via ChangeX Reporting System och/eller skicka in din anmälan via LEGO Foundations Whistleblower-plattform.

Om ditt projekt kommer att inkludera barn i någon form, läs ChangeXs policy för skydd av barn genom att klicka på pilen ovan.

×